Ružomberok, Majere 1

Po - Pia | 9:30 - 16:30

+421 948 014 565

Po - Pia | 9:00 - 17:00

info@fatramedia.sk

Odpoveď tak rýchlo, ako je to možné!

Reklamačný poriadok

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí v prípade stornovania objednávky po zaplatení

V zmysle ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. – o ochrane spotrebiteľ a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo e-mail o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy ak tovar, ktorý si objednal na základe zmluvy s našou spoločnosťou, napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol prispôsobený jednoznačným osobným požiadavkám zákazníka, teda kupujúceho.

 • Vzhľadom na to, že tovar bol vyrobený na požiadavku objednávateľa a slúži výlučne pre jeho potreby, sa objednávateľ vzdáva svojho zákonného práva na vrátenie objednaného tovaru po jeho doručení.
 • Objednávateľ môže odstúpiť od objednávky len v prípade, ak dodávateľ:
  • nedodal objednaný tovar v príslušnej kvalite, alebo v príslušnom množstve
 • Tovar na vrátenie musí byť:
  •  nepoškodený,
  • kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
  • vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 • Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
  • zaslať tovar doporučene späť na adresu prevádzky (Vajanského 8, 034 01  Ružomberok) – tovar sa odporúča poslať poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  • uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …),
  • uviesť popis závady.
 • Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  • prevziať tovar späť,
  • vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatkov za dopravu.
 • V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ :

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť . Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s neplatným odstúpením od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu XIII. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov)

Reklamácie

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť a skontrolovať . Pokiaľ je značné mechanické poškodenie obalu tovaru, kupujúci je povinný stav tovaru skontrolovať a pri prípadnom poškodení vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý musí byť podpísaný aj kupujúcim, aj zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy tovaru k zákazníkovi nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnuté primerané riešenie, napríklad poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Na našej stránke máme pri každom produkte uvedenú tabuľku veľkostí. V prípade oblečenia sa tieto veľkosti môžu líšiť o ±7%. Táto veľkostná odchýlka nie je vadou výrobku a nevzťahuje sa na to záruka.

Farby zobrazené na náhľadoch sa z dôvodu rôzneho nastavenia monitorov a skresleniu farieb oproti skutočnosti môžu mierne líšiť od dodaného trička. Táto farebná odchýlka nie je vadou výrobku a nevzťahuje sa na to záruka.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný produkt na vlastné náklady do spoločnosti predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a s presným popisom vady.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak v popise tovaru. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Postup reklamácie:

  1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  2. Na email zaslať vyplnený reklamačný protokol.
  3. Tovar a vyplnený reklamačný protokol poslať späť na sídlo: FatraMedia, s.r.o., so sídlom Vajanského 8, 034 01  Ružomberok

-> Reklamačný protokol na stiahnutie <-